Het socratisch gesprek

Home » Training en coaching » Het socratisch gesprek

Krijg beter inzicht in elkaar

Heeft jouw organisatie of team behoefte aan reflectie? Wil je een gezamenlijke visie ontwikkelen of heb je een taai vraagstuk dat om een gezamenlijke beslissing vraagt? Of wil je de communicatie en onderlinge betrokkenheid binnen je team verbeteren? Dan is een socratisch gesprek misschien iets voor jou.

Denkgesprek

Het socratisch gesprek ontleent zijn naam aan de Griekse filosoof Socrates. Het is een gesprek volgens de dialoogmethode van Socrates, met als doel beter inzicht te krijgen in elkaars denkbeelden en opvattingen. Een thema of vraag vormt het uitgangspunt van zo’n gesprek. Bijvoorbeeld:

  • Staat de klant altijd voorop?
  • Moet je je altijd aan afspraken houden?
  • Hoe creëren wij ruimte voor medezeggenschap van cliëntenraden, zonder onze slagvaardigheid te verliezen?

Dit kunnen om verschillende redenen belangrijke vragen zijn in een organisatie. Bijvoorbeeld omdat externe stakeholders ze aan de organisatie stellen: klanten, burgers, maatschappelijke groeperingen. Of omdat een verandering in de organisatie aanleiding is om er (opnieuw) naar te kijken. Tegelijkertijd zijn het vaak lastige vragen waarmee je maanden of jaren kan tobben zonder een bevredigend antwoord te vinden.

Hoe het werkt

Aan de hand van concrete casussen en voorbeelden uit eigen ervaring onderzoeken de deelnemers de gekozen vraag. Welke overtuigingen en normen liggen aan de vraag ten grondslag? Wat betekent dat voor het antwoord op de vraag? Wat is het gezamenlijk vertrekpunt? Onder leiding van onze ervaren gespreksleider May Penders worden in openheid alle perspectieven van een vraagstuk onderzocht. Zij stimuleert de deelnemers in het stellen van open vragen, het formuleren van hun gedachten en gevoelens, het letterlijk en open luisteren, het doorvragen, het opschorten van oordelen etc.

Het resultaat

Een socratisch gesprek levert verschillende dingen op. Door samen na te denken over fundamentele vraagstukken ben je beter op elkaar ingespeeld en ken je het gezamenlijke vertrekpunt rondom een thema. Zo kun je op een andere manier beslissingen nemen. Daarnaast verwerven de deelnemers een aantal (socratische) gespreksvaardigheden:

  • vanuit een onderzoekende houding open vragen formuleren
  • aandachtig luisteren
  • helder verwoorden van de eigen zienswijze
  • vrijuit durven spreken

De communicatie binnen het team of de organisatie zal daardoor beter verlopen.

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Copyright 2020 Bureau voor Overheidscommunicatie